Thành viên

Trịnh Ngọc Huy

Phó giám đốc

Nguyễn Hồng Vân

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Thị Hà Kiều

Nhân viên kinh doanh